وطن خواهم., فرزانهر. و رحمانیانف. (2021) “مروری بر داروهای مورد استفاده در درمان درد رنال کولیک در مقالات چاپ شده به زبان فارسی؛ یک مطالعه مروری روایتی”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e28. doi: 10.22037/ijem.v8i1.36144.