صفان., فرزانهر., صفاییع., عباسیب., اخوانر., کلانین. و رحمانیانف. (2021) “بررسی رعایت حریم خصوصی بیماران در بخش اورژانس: یک مطالعه مرور سیستماتیک”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e25. doi: 10.22037/ijem.v8i1.35757.