صفان., عبیریس., احمدی کوپاییس. ر., حبیب زادهس. ر., فرزانهر., طاهریل., کلانین. و رحمانیانف. (2021) “خشونت در پرسنل بخش اورژانس: یک مطالعه مرور نظام مند”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e24. doi: 10.22037/ijem.v8i1.35684.