درودچیع., زارع نژادم., کلانین., رنجبرف., حاتمین. و رعیت دوستا. (2021) “بررسی فراوانی قصور متخصصان طب اوراژانس ارجاعی به پزشکی قانونی استان فارس از سال 92 تا 98”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e26. doi: 10.22037/ijem.v8i1.35456.