قاسملوح., صفان., برزانده پورس., فرزانهر., زرمهریب., کلانین., عبیریس. و رحمانیانف. (2021) “میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بخش اورژانس؛ یک مرور سیستماتیک: میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بخش اورژانس”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e19. doi: 10.22037/ijem.v8i1.35162.