قاسملوح., رحمانیانف., عباسیب., زمانی مقدمح., راجپوتش., عبیریس., فروغیانم., برازنده پورس. و اخوانح. (2021) “اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران: یک مرور سیستماتیک: اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e22. doi: 10.22037/ijem.v8i1.35049.