رحمانیانف., عباسیب., بلوردیا., ملکیف., حبیب زادهس. ر., مهدی ف., عبیریس. و اخوانر. (2021) “ میزان آمادگی بیمارستان های ایران در برابر حوادث و بلایا: یک مرور سیستماتیک”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e13. doi: 10.22037/ijem.v8i1.34424.