منافی راثیع., توکّلی دارستانیر., عموزاده عمرانیف., زندیر., باروتکوبم., وزیریس. ش. و شکرانهش. (2021) “مقایسه ی میزان جوش خوردگی در بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک با گاما نیل کوتاه قفل و غیر قفل؛ یک مطالعه مقطعی”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e14. doi: 10.22037/ijem.v8i1.34209.