یداللهیس., صالحیح., انصاریف. و حیدرپورص. (2021) “بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت: یک مطالعه مقطعی- تحلیلی: بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e12. doi: 10.22037/ijem.v8i1.33980.