صابری نیاا., یعقوب پورر. و مومنیر. (2021) “بررسی مقالات منتشر شده در زمینه طب اورژانس در ایران طی سال های 1380 تا 1397؛ یک مطالعه مروری”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e17. doi: 10.22037/ijem.v8i1.33911.