مرتضویس., مرتضویع. و دین پناهح. (2021) “شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در کادردرمانی بیمارستان های ملایر درزمان شیوع کووید-۱۹؛ یک مطالعه مقطعی”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e27. doi: 10.22037/ijem.v8i1.33673.