صانعیع., پورافضلیس. م., رئیسیه. و چیرهف. (2021) “تطابق یافته‌های معاینه بالینی و گرافی ساده‌ لگن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه دقت تشخیصی: لزوم گرافی ساده‌لگن و تطابق با معاینه بالینی در بیماران ترومایی”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e4. doi: 10.22037/ijem.v8i1.33436.