عسکری جهرمیم. و رضاییر. (2021) “سندرم فار؛ گزارش یک مورد در یک خانم 70 ساله: سندرم فار”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e7. doi: 10.22037/ijem.v8i1.33368.