بدیهیا., قهرمان زاده انیقس., جنتیع., غفارزادا., ابراهیمی بختوره. و رحمانیف. (2021) “تاثیر طول مدت اقامت در بخش اورژانس بر پیامد بیمارستانی بیماران بدحال: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e8. doi: 10.22037/ijem.v8i1.33259.