اخوانر., فروغیانم., بلوردیا., وفادار مرادیا., ریحانیح. ر., شهابیانم., کلانین. و ابراهیمیم. (2021) “تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI : تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI ”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e6. doi: 10.22037/ijem.v8i1.33093.