یحیی پورز., جهانیانف., حسینی نژادم., اسدیت., منتظرس. ح. و پاشائی گرامیم. (2021) “بررسی استفاده از سیستمI-PASS در بهبود فرآیند تحویل بیماران در زمان تغییر شیفت بین دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مازندران”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e10. doi: 10.22037/ijem.v8i1.32596.