محققذ. ا., عابدزادهص., خاتمیان اسکوییر. و فوگردیم. (2020) “وضعیت تعیین تکلیف بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار طب اورژانس؛ یک مطالعه مقایسه ای”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e3. doi: 10.22037/ijem.v8i1.32490.