ابوبکرزادها., امان اللهیع., امیرزادهص., بزمیا., صداقتز., علی نیاط. و . .و. . (2020) “تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (15) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان”, مجله طب اورژانس ایران, 7(1), ص e13. doi: 10.22037/ijem.v7i1.30177.