آقاعلیم., امان اللهیع., ایزدین., حاجی پورم., رحیمیس., صداقتز. و . .و. . (2020) “تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (12) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان”, مجله طب اورژانس ایران, 7(1), ص e9. doi: 10.22037/ijem.v7i1.30099.