سعیدی بروجنیح., مشعلچیح., ماه ورط., صادقیب. و جمشیدیم. (2020) “فراوانی و انواع یافته های پاتولوژیک در سی تی اسکن مغز بیماران با ترومای سر و سطح هوشیاری 15 در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی”, مجله طب اورژانس ایران, 7(1), ص e34. doi: 10.22037/ijem.v7i1.29093.