رسولیف., صفاییآ. و عبدالهیع. (1) “مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد”, مجله طب اورژانس ایران, 6(1), ص e7. doi: 10.22037/ijem.v6i1.26470.