شادمهراقدس, درودچیعلیرضا, زارع نژادمحمد, زارعیزهرا, کلانینوید, و طاهریلهراسب. 2022. “بررسی شکایت افتادن از تخت بیمارستانی حین درمان ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سال های از سال 1390 الی 1398”. مجله طب اورژانس ایران 9 (1), e4. https://doi.org/10.22037/ijem.v9i1.37991.