وطن خواهمجید, فرزانهروحیه, و رحمانیانفاطمه. 2021. “مروری بر داروهای مورد استفاده در درمان درد رنال کولیک در مقالات چاپ شده به زبان فارسی؛ یک مطالعه مروری روایتی”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e28. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.36144.