صفانیما, عبیریسمانه, احمدی کوپاییسید رضا, حبیب زادهسید رضا, فرزانهروحیه, طاهریلهراسب, کلانینوید, و رحمانیانفاطمه. 2021. “خشونت در پرسنل بخش اورژانس: یک مطالعه مرور نظام مند”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e24. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.35684.