درودچیعلیرضا, زارع نژادمحمد, کلانینوید, رنجبرفرناز, حاتمیناصر, و رعیت دوستاسماعیل. 2021. “بررسی فراوانی قصور متخصصان طب اوراژانس ارجاعی به پزشکی قانونی استان فارس از سال 92 تا 98”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e26. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.35456.