قاسملوحامد, صفانیما, برزانده پورسعید, فرزانهروحیه, زرمهریبهرام, کلانینوید, عبیریسمانه, و رحمانیانفاطمه. 2021. “میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بخش اورژانس؛ یک مرور سیستماتیک: میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بخش اورژانس”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e19. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.35162.