قاسملوحامد, رحمانیانفاطمه, عباسیبیتا, زمانی مقدمحمید, راجپوتشبنم, عبیریسمانه, فروغیانمهدی, برازنده پورسعید, و اخوانحسین. 2021. “اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران: یک مرور سیستماتیک: اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e22. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.35049.