کلانینوید, رعیت دوستاسماعیل, رحمانیان فاطمه, حاتمیناصر, و فروغیانمهدی. 2021. “مقایسه تاثیر پتدین، کتورولاک و ترکیب کتورولاک – دیازپام در کاهش درد بیماران مبتلا به درد حاد کمری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی ”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e18. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.34928.