میربهاسحر, فروزانفرمحمد مهدی, صفریسعید, هاشمیبهروز, جعفریآنیا, و کاوهعاطفه. 2021. “فراوانی آسیب مولتی ارگان در مبتلایان به کوید – 19؛ یک مطالعه مقطعی”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e16. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.34679.