رحمانیانفاطمه, عباسیبیتا, بلوردیاحسان, ملکیفاطمه, حبیب زادهسید رضا, مهدی فروغیان, عبیریسمانه, و اخوانرضا. 2021. “ میزان آمادگی بیمارستان های ایران در برابر حوادث و بلایا: یک مرور سیستماتیک”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e13. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.34424.