رحمانیفرزاد, واحدنفیسه, و سیف فرشدعلی. 2021. “کیفیت زندگی افراد آسیب دیده پس از حوادث جاده ای: مرور نظام مند”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e9. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.34127.