یداللهیسلمان, صالحیحسین, انصاریفرشاد, و حیدرپورصادق. 2021. “بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت: یک مطالعه مقطعی- تحلیلی: بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e12. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33980.