صابری نیاامین, یعقوب پوررضا, و مومنیرزا. 2021. “بررسی مقالات منتشر شده در زمینه طب اورژانس در ایران طی سال های 1380 تا 1397؛ یک مطالعه مروری”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e17. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33911.