مرتضویسپیده, مرتضویعذرا, و دین پناهحسین. 2021. “شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در کادردرمانی بیمارستان های ملایر درزمان شیوع کووید-۱۹؛ یک مطالعه مقطعی”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e27. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33673.