صانعیعبدالرحیم, پورافضلیسید مهدی, رئیسیهادی, و چیرهفرحناز. 2021. “تطابق یافته‌های معاینه بالینی و گرافی ساده‌ لگن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه دقت تشخیصی: لزوم گرافی ساده‌لگن و تطابق با معاینه بالینی در بیماران ترومایی”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e4. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33436.