عسکری جهرمیمهسا, و رضاییرضا. 2021. “سندرم فار؛ گزارش یک مورد در یک خانم 70 ساله: سندرم فار”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e7. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33368.