بدیهیالهام, قهرمان زاده انیقسارا, جنتیعلی, غفارزادامیر, ابراهیمی بختورهانیه, و رحمانیفرزاد. 2021. “تاثیر طول مدت اقامت در بخش اورژانس بر پیامد بیمارستانی بیماران بدحال: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e8. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33259.