اخوانرضا, فروغیانمهدی, بلوردیاحسان, وفادار مرادیالناز, ریحانیحمید رضا, شهابیانمسعود, کلانینوید, و ابراهیمیمحسن. 2021. “تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI : تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI ”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e6. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33093.