عبدالرزاق نژادعلی, صفدریمحمد, ضیائیمریم, و رجب پور صنعتیعلی. 2021. “پیامد بالینی بدنبال آسیب تروماتیک مغز: بررسی مدل های پیش گویی عملی و ارزش آن ها بصورت مرور روایتی”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e5. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.32736.