نعمتی هنربهزاد, مقدمخدیجه, و زبرجدیجواد. 2020. “کمای میکس ادم در بیمار با تستهای تیروییدی نرمال بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی لاپاروسکوپیک؛ گزارش یک مورد”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e1. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.32676.