یحیی پورزهرا, جهانیانفاطمه, حسینی نژادمحمد, اسدیتورج, منتظرسید حسین, و پاشائی گرامیمعصومه. 2021. “بررسی استفاده از سیستمI-PASS در بهبود فرآیند تحویل بیماران در زمان تغییر شیفت بین دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مازندران”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e10. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.32596.