پورآقاییمحبوب, منتظرمجید, محرم زادهپیمان, محمدزاده عباچیاحسان, شهسواری نیاکاووس, و بالافرمولود. 2021. “یافته های سی تی سینه در بیماران با ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در سال ۹۵: يك گزارش كوتاه”. مجله طب اورژانس ایران 8 (1), e11. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.31305.