َشهرامیعلی, حاتم آبادیحمید رضا, ماهرعلی, و زندیهفراز. 2020. “بررسی مقایسه ای وضعیت کسورات بیمه ای در بیمارستان قبل و بعد از اجرای نظام ارتقاء بهره وری”. مجله طب اورژانس ایران 7 (1), e35. https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.31096.