آقاعلیمحمد, امان اللهیعلیرضا, ایزدیندا, حاجی پورمحمود, رحیمیسجاد, صداقتزهرا, و . .و . 2020. “تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (12) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان”. مجله طب اورژانس ایران 7 (1), e9. https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30099.