اشرفی ریزیحسن, and کاظم پورزهرا. 2020. “گونه شناسی اطلاعات در بحران ویروس کرونا؛ بیان یک دیدگاه”. Iranian Journal of Emergency Medicine 6 (1), e24. https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.29411.