آقاعلیمحمد, ایزدیندا, حاجی پورمحمود, رحیمیسجاد, ستودهسحر, صداقتزهرا, عظیمیسارا, and . .و . 2020. “Scientific News Related to Coronaviruses in the World Health Organization (2)”. Iranian Journal of Emergency Medicine 6 (1), e21. https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.29334.