سعیدی بروجنیحمیدرضا, مشعلچیحمیده, ماه ورطیبه, صادقیبهمن, و جمشیدیمینا. 2020. “فراوانی و انواع یافته های پاتولوژیک در سی تی اسکن مغز بیماران با ترومای سر و سطح هوشیاری 15 در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی”. مجله طب اورژانس ایران 7 (1), e34. https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.29093.