رسولیفاطمه, صفاییآرش, و عبدالهیعاطفه. 1. “مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد”. مجله طب اورژانس ایران 6 (1), e7. https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.26470.