وطن خواهم.; ملکیف.; حبیب زادهس. ر.; ملک شعارم. اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک: اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e29, 2 اکتبر 2021.