درودچیع.; زارع نژادم.; کلانین.; رنجبرف.; حاتمین.; رعیت دوستا. بررسی فراوانی قصور متخصصان طب اوراژانس ارجاعی به پزشکی قانونی استان فارس از سال 92 تا 98. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e26, 18 آگوست 2021.